page_head_bg

Malylylyk geçiriji lentasy - TTR

Gysga düşündiriş:

Iki synpda ýylylyk lentalarynyň aşakdaky üç sany kategoriýasyny hödürleýäris: Premium we Performance.Çap etmek mümkinçiliginiň hemmesini kanagatlandyrmak üçin onlarça ýokary derejeli materiallary ätiýaçda saklaýarys.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Mum lentalary

Mok lentalary ýokary okamak mümkinçiligini gazanmak bilen kagyz esasly materiallar bilen gabat gelende ajaýyp geçiriň.

Ulanmak üçin amatly:
Paper Kagyz substratlary bilen
Print Çalt çap etmegiň tizligi zerur bolan ýerlerde (sekuntda 12 dýuýma çenli)
Chemical Himiki serişdelere we / ýa-da aşgazana az täsir edýän programmalarda

Mum / rezin lentalar

Transfer mumy / rezin lentalar, önümçilik liniýasyndan müşderi satyn alýança çydamly çap edilmegini üpjün etmek bilen, ýokary derejeli substrat köpugurlylygy hödürleýär.

Ulanmak üçin amatly:
Top topokarky örtükli we mat sintetiki substratlar bilen
Chemical Himiki serişdelere we / ýa-da aşgazana ortaça täsir edýän programmalarda

Resin lentalar

Transfer Resin lentalary, daşky gurşawa garamazdan, barlyşyksyz çydamlylygy talap edýän iň talap edilýän programmalarda ulanmak üçin niýetlenendir.

Ulanmak üçin amatly:
All Sintetiki materiallaryň hemmesi bilen
Sol Erginlere we / ýa-da aşgazana ýokary täsir edýän programmalarda, şol sanda ultra-ýokary / pes
● temperatura, aşa UV we beýleki agyr şertler.

Aşakda umumy ýüze çykýan käbir meseleler we olaryň ýüze çykmagynyň mümkin sebäpleri bar.

Çap edilen surat ýuka ýa-da gowşak
Printerleriň ýylylygy we tizligini sazlamak zerur bolup biler.
Bellikde tozan bolup biler.
Bellik substraty lentanyň derejesine laýyk gelmezligi mümkin.
Çap kellesi hapa bolup biler.

Lenta gyrmyzy
Çap kellesi ýalňyş ýazylyp bilner.
Printerleriň ýylylyk sazlamasy gaty ýokary bolup biler.
Printerdäki lentany açmak dartgynlygy gaty pes bolup biler.
Lenta ulanylýan bellik üçin gaty giň bolup biler.

Çap edilende lenta gysylýar
Çap kellesi ýylylygyň ýokarlanmagyna sebäp bolup biler.
Printerdäki ýylylyk sazlamasy gaty ýokary bolup biler.
Çap edilýän basyş gaty ýokary bolup biler.
Lenta printere nädogry ýüklenip bilner.
Lentany yza çekmek dartyşy printerde gaty ýokary bolup biler.
Lentada arka örtügi nädogry bolup biler.

Printer lentany tapmaz
Printerdäki lenta datçigi nädogry ýagdaýda bolup biler.
Lenta printerde nädogry ýüklenip bilner.

Lenta bilen belligiň arasynda aşa ýapyşmak
Printerdäki ýylylyk sazlamasy gaty ýokary bolup biler.
Çap edilýän basyş gaty ýokary bolup biler.
Etiketkanyň printerden çykýan burçy gaty dik.

Çap lentanyň ujunda durmaz
Lenta datçigi hapa ýa-da päsgelçilikli bolup biler.
Lenta datçigi işlemän biler.
Lentanyň tirkegi belli bir printer üçin nädogry bolup biler.

Çap edilen surat çyzylýar
Lentanyň dogry derejesiniň ulanylýandygyna göz ýetiriň.
Lenta bilen belligiň arasyndaky laýyklygy barlaň.

Wagtyndan öň çap edilmezligi
Lentanyň ini belligiň giňliginden has kiçi.
Printerdäki ýylylyk sazlamasy gaty ýokary bolup biler.
Çap edilýän basyş gaty ýokary bolup biler.
Etiketkanyň üstü deň däl (meselem, gologramma bar)
Çap arassalamak ýeterlik däl.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär