page_head_bg

Dürli görnüşdäki we ululykdaky ýönekeý bellikler

Gysga düşündiriş:

Boş / ýönekeý ýazgylar, köplenç önümiň yzarlanylmagy zerur bolan ýerlerde we içerki we daşarky logistika sebäplerinde ulanylýar.Yzygiderli sanlar, aýratyn kodlar, kanuny taýdan bellenen maglumatlar we marketing mazmuny, adatça, boş ýazgylarda bellik printeri bilen çap edilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Termiki geçiriş çap etmek we göni termal printer üçin amatly bolan Roll ýa-da Sheet görnüşindäki islendik ölçegdäki boş örtükli öz-özüne ýelmeýän bellikleri berýäris.Esasy material Kagyz, Poliester, BOPP, Sintetiki Kagyz / Matt Film we ş.m. üýtgeýär. Diňe esasy material däl, eýsem degişli pudaklar üçin bellikler üçin zerur bolan ýelim görnüşini hem göz öňünde tutýarys.Bu bellikler, termiki çap etmegiň, el paýlamagyň we bellik berijiniň ahyrky ulanylyşyny göz öňünde tutup öndürilýär.

Material görnüşleri we ýerüsti gaýtadan işlemek

“Chromo Art”, “Mat litho”, Aýna palto, “Art Paper”, “Polyester”, “PP”, “Film”, “Tamper Proof”, “Boş”, “Kümüş Matt” we ş.m.

Programma pudagy

Derman önümleri, sarp ediji çydamly, elektrik önümleri, himiýa senagaty, awtoulaglar, polat we sim senagaty, hassahanalar senagaty, myhmanhana senagaty, ammar we transport, howa ýollary, azyk senagaty, içgi senagaty, ofis önümleri, bölek söwda we ş.m.

Blank-Label-(4)
Blank-Label-(6)
Blank-Label-(3)
Blank-Label-(7)
Blank-Label-(2)
Blank-Label-(8)

Öňdebaryjy bellik printer enjamlary üçin ýönekeý öz-özüne ýelmeýän bellikleri döretmek üçin islendik materialy ýa-da substraty diýen ýaly ulanyp bileris;beýlekiler bilen bir hatarda Datamax, Zebra, Toshiba TEC, Intermec we TSC.

2000-den gowrak dürli şekilli we ululykdaky kitaphana bilen, ýönekeý bellik programmaňyz üçin ykjam bellik printerlerini goşmak bilen degişli şekil, ululyk we material bilen bellikler döredip bileris.

Toparymyz, öz-özüne ýelmeýän etiketkany öndürmek arkaly kompaniýalara ýolbaşçylyk edýän on ýyllyk tejribä eýe;Býudjetiňize we ulanylyşyňyz üçin iň amatly materiallary we ýelimleri saýlanyňyzda hünärmen goldawyny hödürlemek.

Etiketkalary öndüriji bolanymyz üçin, olary talaplaryňyza laýyk ölçegde, reňkde we materialda öndürip bileris - hemmesi öz bellik printeriňizde ulanmaga taýyn.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär