page_head_bg

Önümler

 • Custom Packaging Boxes

  Packörite gaplama gutulary

  Gündelik durmuşymyzda “Custom Boxes” umumy ulanylýan zatlara öwrülýär.Bu gutulary tapmak aňsat, müşderiniň önüminiň döredijiligine we özboluşlylygyna görä islendik özleşdirme döredilip bilner.Gutularyň gurluşynda döredijilik bilen birlikde, “Custom Packaging Boxes” bu gutulary biri-birinden tapawutlandyrmak we bazarda özleri üçin gürlemek üçin köp sanly bezeg we bezeg ideýalary bilen çap edilip bilner.Custöriteleşdirilen gutular gaýtadan işlenip bilinýän gasynlanan we karton listlere çenli dürli aksiýalardan döredilýär.

 • Plain Labels In Various Shapes And Sizes

  Dürli görnüşdäki we ululykdaky ýönekeý bellikler

  Boş / ýönekeý ýazgylar, köplenç önümiň yzarlanylmagy zerur bolan ýerlerde we içerki we daşarky logistika sebäplerinde ulanylýar.Yzygiderli sanlar, aýratyn kodlar, kanuny taýdan bellenen maglumatlar we marketing mazmuny, adatça, boş ýazgylarda bellik printeri bilen çap edilýär.

 • Custom Printed Self-Adhesive Labels For All Applications

  Applicationshli programmalar üçin özbaşdak çap edilen öz-özüne ýelmeýän bellikler

  Bu ýerde “Itech Labels” -de öndürýän belliklerimiziň sarp edijide oňyn we uzak wagtlap täsir galdyrmagyny üpjün edýäris.

  Customörite çap edilen ýazgylar, müşderilerimizi önümlerini satyn almak we bir marka wepalylyk döretmek üçin potensial sarp edijileri çekmek üçin ulanylýar;hil we yzygiderlilik birinji orunda durmalydyr.

 • Quality Supplier of Roll Labels – Printed Labels On A Roll

  Roll bellikleriniň hil üpjün edijisi - Roll-da çap edilen ýazgylar

  Printed On Roll Labels, marka barada dogry habary müşderä wizual görnüşde bermek üçin döredilýär.“Itech Labels” iň soňky çap ediş amallaryny we janly reňkler bilen şekilleriň arassa we ýiti bolmagyny üpjün etmek üçin iň ýokary hilli reňkleri ulanýar.

 • IML- In Mould Labels

  IML- Galyndy belliklerinde

  Içerki markirleme (IML), plastmassa gaplamalary we bellikleri öndürmek, plastmassa gaplamak önümçiligi wagtynda bir wagtda ýerine ýetirilýän prosesdir.IML, adatça suwuklyklar üçin gaplar döretmek üçin zarba galyplary bilen ulanylýar.

 • Custom Printed Hang Tag Service

  Printörite çap edilen asma bellik hyzmaty

  Torbalary dolandyrmak awiakompaniýanyň gündelik işleýän iň uly zatlarynyň biri bolup, Itech Labels-iň köp dürli awiakompaniýanyň asma bellikleri bilen has ýönekeýleşdirilýär.Işewürligiňizi artdyrjak we howa menziliniň içinde ähli emlägiň dogry saklanmagyna mümkinçilik berýän özboluşly, adaty çap edilen asma bellikleri döredip bileris.Mundan başga-da, awiakompaniýanyň bellikleri çeýe we mehanizirlenen howa menziliniň goş goş ulgamlary arkaly syýahata çydamly.

 • Custom Adhesive Multi-layer Printed labels

  Omörite ýelimleýji köp gatly Çap edilen ýazgylar

  Islendik ululykda we görnüşde dürli materiallarda 8 reňkde çap edilen köp sanly programma üçin rolda köp gatlak bellikleri öndürýäris.“Peel & Reseal” bellikleri diýlip atlandyrylýan “Multi layer Label” iki ýa-da üç bellik gatlagyndan (sendwiç ýazgylary hem diýilýär) ybaratdyr.

 • Destructible / VOID Labels & Stickers – perfect for use as a warranty seal

  Destok edilip bilinýän / VOID bellikleri we stikerleri - kepillik möhüri hökmünde ulanmak üçin ajaýyp

  Käwagt kompaniýalar önümiň ulanylandygyny, göçürilendigini, könelendigini ýa-da açylandygyny bilmek isleýärler.Käwagt müşderiler önümiň hakyky, täze we ulanylmaýandygyny bilmek isleýärler.

 • Thermal Transfer Ribbon – TTR

  Malylylyk geçiriji lentasy - TTR

  Iki synpda ýylylyk lentalarynyň aşakdaky üç sany kategoriýasyny hödürleýäris: Premium we Performance.Çap etmek mümkinçiliginiň hemmesini kanagatlandyrmak üçin onlarça ýokary derejeli materiallary ätiýaçda saklaýarys.

 • Packaging Labels – Warning & Instruction Labels For Packaging

  Gaplamak bellikleri - Gaplamak üçin duýduryş we görkezme bellikleri

  Gaplamak bellikleri tranzitdäki harytlara zeper ýetmegini, şeýle hem harytlary dolandyrýan adamlara ýetirilen şikesleriň iň az derejede saklanmagyny üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar.Gaplamak bellikleri harytlary dogry dolandyrmak we bukjanyň içindäki howplar barada duýduryş bermek üçin ýatlatma bolup biler.