page_head_bg

Näme üçin?

Hil barlagy

Size hödürleýän belliklerimiziň iň ýokary hilli bolmagyny üpjün etmek üçin iň oňat çig mal, iň täze tehnologiýa we berk hil gözegçilik usullaryny ulanýarys.Qualityokary hilli ülňüleri gazanmakda gysga ýol ýokdugyna ynanýarys.Bu uzyn we üznüksiz iş, tehnikanyň, tehnikanyň we aň-düşünjäniň yzygiderli tertipleşdirilmegi arkaly ýeňilleşdirilýär.Özümizi ýelmeýän ýazgylar dünýäsiniň soňky tendensiýalary bilen yzygiderli täzeläp durýan we wagtyň geçmegi bilen üýtgemäge taýyn ýaş we bilesigeliji topar.

Gyssagly hyzmat

150 mtrs / min tizlik bilen işlemäge ukyply, içerki metbugat üçin doly enjamlaşdyrylan, ökde işçi güýji we netijeli paýlaýyş ulgamlary bilen, bu pudakda wagtyň iň çalt öwrülmegi bilen öwünip bileris.

Şeýle hem, içerki sungat eserlerini we ahyrky çap we logistika dizaýnyny öz içine alýan ahyrky hyzmaty üpjün edýäris.

Islendik bellik meselesine çözgüt beriň

Özüňi ýelmeýän etiketkanyň çuňňur bilimleri we tejribesi we müşderiniň talaplaryna düşünmek, bellikleme meselesiniň çözgüdini tapmaga mümkinçilik berýär.

Biziň dostlukly we tejribeli toparymyz, belliklemek meselesinden çykalga tapmagyňyzy üpjün edýär.

Hemme döwürde paýhasly bahalar

Bahalarymyz elmydama rasional we bäsdeşlik edýär.Maksadymyz, bäsdeşlik bahalarynda müşderimiziň önümine iň ýokary baha goşmak.Iň ýokary hilli we öz wagtynda hyzmatymyz üçin hiç hili töleg tölemeýäris.

Üznüksiz marka binasy

Kompaniýalar üçin gaplama çemeleşmesinde yzygiderli täzelikçi we üýtgeşik bolmak nähili möhümdigine düşünýäris.Önümiňiz üçin dogry belligi saýlamak, marka gurmak üçin iň akylly we iň tygşytly başlangyçdyr.Dünýäniň dürli pudaklarynda iň soňky bellik tendensiýalary bilen özümizi täzeläp durýarys we müşderilerimize önümleri üçin dogry belligi döretmekde ýol görkezýäris.Dürli çaphana opsiýalarynyň, çap etmeleriň, ýüz materiallarynyň, ýüzüň materiallarynyň gutarnykly görnüşleriniň, ýörite bellikleriň ululyklarynyň we önümleriniň köp adamly tekjedäki müşderilerinden tapawutlanmagyna kömek etjek çözgütleri tapdyk. .

Çap etmegiň dürli görnüşleri we uly mümkinçilikler

Örän çylşyrymly flexografiki enjamlarymyz, günde 60 000 inedördül metre çenli çap etmek, onlaýn ekranda çap etmek, hiliň hilini barlamak, reňk bilen deňeşdirmek, gyzgyn / sowuk folga möhürlemek we ýarysyny öz içine alýan Hytaýda gaty az bellik printerleriniň birine öwrülýär. belliklere äheňli täsir.