page_head_bg

Packörite gaplama gutulary

Gysga düşündiriş:

Gündelik durmuşymyzda “Custom Boxes” umumy ulanylýan zatlara öwrülýär.Bu gutulary tapmak aňsat, müşderiniň önüminiň döredijiligine we özboluşlylygyna görä islendik özleşdirme döredilip bilner.Gutularyň gurluşynda döredijilik bilen birlikde, “Custom Packaging Boxes” bu gutulary biri-birinden tapawutlandyrmak we bazarda özleri üçin gürlemek üçin köp sanly bezeg we bezeg ideýalary bilen çap edilip bilner.Custöriteleşdirilen gutular gaýtadan işlenip bilinýän gasynlanan we karton listlere çenli dürli aksiýalardan döredilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gündelik durmuşymyzda “Custom Boxes” umumy ulanylýan zatlara öwrülýär.Bu gutulary tapmak aňsat, müşderiniň önüminiň döredijiligine we özboluşlylygyna görä islendik özleşdirme döredilip bilner.Gutularyň gurluşynda döredijilik bilen birlikde, “Custom Packaging Boxes” bu gutulary biri-birinden tapawutlandyrmak we bazarda özleri üçin gürlemek üçin köp sanly bezeg we bezeg ideýalary bilen çap edilip bilner.Custöriteleşdirilen gutular gaýtadan işlenip bilinýän gasynlanan we karton listlere çenli dürli aksiýalardan döredilýär.

Bir seretseň, öndürmek gaty ýönekeý ýaly bolup görünýär, ýöne prosesi çuňňur seljermek, kämillik derejesine ýetmek üçin köp ädimiň bardygyny görkezýär.Gözlemekden, ýygnamakdan, çap etmekden, kesmekden, laminasiýa etmekden we bu ädimleriň hemmesini ýelmemekden gutynyň tebigy estetikasyny özüne çekmek üçin 100% kämillik gerek.

Customörite sargytlarda öndürilen gaplama gutulary dürli maksatlara ýetmek üçin bütin dünýäde ulanylýar, iň köp ýaýranlary, “Önüm üçin laýyk” bolmagy, güýçli marka şekiline, saklanyşyna, iberilmegine we önümleriniň görkezilmegine täsir edýär. bezegden başlap, elektron we bölek önümlere çenli ähli görnüşler.

Bäsdeşlik nyrhlary, iň ýokary hilli üpjün etmek bilen gymmatly müşderileri üçin biziň aýratynlygymyzdyr.Gutularymyz, müşderileriň talaplarynyň netijeli ýerine ýetirilmegi üçin alada we ünsi wada berip, öýde öndürilýär.Ekologiýa taýdan arassa çözgüdi üpjün etmek üçin gutular sagdyn we ýaşyl gurşawy dolandyrmak üçin 100% gaýtadan işleýän materialdan.

Retail Kagyzdan ýasalan önüm gutularymyz bilen bölek tekjelerde üns beriň.Cannabis, Elektronika, Oýun, Derman, Tanyşdyryş, Süýji we Süýji, Moda we Egin-eşik, Şaý-sepleri gaplamak, Iýmit gaplamak, Içgi gaplamak, Sabyn gaplamak, Ekologiýa taýdan amatly gaplamak, kosmetiki gaplamak, abuna gaplamak, çörek bişirmek we ş.m.

Any Her hili bölek satuw üçin amatly önüm gaplamasy.Bu gutular ýeňil, sazlamak aňsat we janly sanly çap bilen ajaýyp owadan.

Custom Ajaýyp materialdan ýasalan iýmit gutularyny hödürleýäris.Müşderilerimize berýän materiallarymyzyň hili çyglylyk we temperatura taýdan amatly.Şeýle-de bolsa, häzirki zaman dizaýnlarynda artykmaçlyk almak kepillendirilýär.Customöriteleşdirilen çap gutularyny dürli görnüşlerde, ölçeglerde we materiallarda iberýäris.

Omörite gaplama gutulary dünýäni eýeledi

Häzirki wagtda gaplamakda we saklamakda zerur ýerlere eýe.Islenýän ululykdaky gasynlanan gasynlanan gutulary we kosmetika, azyk önümleri, bölek önümler we lomaý dizaýn gutularynda aýratyn çap etmek bilen ajaýyp täze şekilleri alyň.Tejribeli çap edilen gasynlanan guty hünärmenlerimiziň kömegi bilen çeper eserleriňizi görkeziň.Bize e-poçta iberiň ýa-da sargytlary çalt işlemek üçin bize jaň ediň.Her gün millionlarça adam ýörite gutulara duş gelýär.Bu ýöriteleşdirilen gutularyň mahabat we mahabat maksatly 3D şekilleri çap etmek bilen dowam edýän marketing tendensiýasyny ele almagy üçin köp wagt gerek bolmaz.Customörite gaplama gutusyny dürli mowzuklarda we gasynlanan gutularda çap edilen nagyşlary adaty karton gutulardan ussatlyk bilen aýyrmak üçin dizaýn ediň.Logotipiňizi çap etmek we ajaýyp bellik etmek bilen, gasynlanan gutyda logotipiň sanly we ofset görnüşinde çap edilmegi arkaly size iň soňky marka tejribesini berýäris.

Agyr materialyň hakyky reňklerini beriň

Hereketini we iberilmegini täsirli etmek üçin lomaý çap edilen ýörite ölçeg gutularynda döredijilik görkeziň.Öý bazaryny ele almak üçin parfýumeriýa we ýörite satuw gutularyna gizlin ysyňyzy girizip, logotipiňiz bilen müşderileri nyşana almaga kömek edýäris.Şekiller barada aýdylanda bolsa, şem, krem ​​adaty gutular ýa-da logotipli gasynlanan gutulardaky iýmit önümleri üçin gable, ýassyk we kub şekilli ulanyň.Upcomingetip gelýän Pasha we Ro Christmasdestwo üçin alyjylary özüne çekmek üçin önümi we Ro Christmasdestwo ajaýyp ulanyň.Harytlaryňyzyň iň ýokary hatara çykmagy üçin adaty şekilli gutular üçin deňi-taýy bolmadyk gutarnykly görnüşleri saýlaň.Logotip we isripsiz dizaýn opsiýalary bilen gutarnykly karton adaty gutyny üpjün edýäris.Lomaý lomaý gaplama gutularyna ynanyp bolmajak hil bermek bilen pudagy özgertmek üçin innowasiýa çemeleşmesi.

Customörite stil gutulary üçin birmeňzeş çaphana kompaniýasy

Logotipli tygşytly çap gutularynda önümleriňize aýratyn laýyk gelýän aýratynlyklaryňyza görä dizaýn ediň.Uzak dowamly çydamlylygy almak üçin ýörite lomaý gutular üçin 100% gaýtadan ulanylýan materialdygyny üns bilen saýlaýarys.Adaty örtükli gutular ajaýyp dizaýnlar bilen deňeşdirip bolmajak gutulary çap etmek hyzmatlarymyz arkaly müňlerçe adamyň ýüregini gazandyk.Customörite bölek önüm gutularyny iň arzan bahadan, iň çalt öwrüm wagty we ygtybarly hil öndürijiligi üçin ygtybarly at.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär