page_head_bg

IML- Galyndy belliklerinde

Gysga düşündiriş:

Içerki markirleme (IML), plastmassa gaplamalary we bellikleri öndürmek, plastmassa gaplamak önümçiligi wagtynda bir wagtda ýerine ýetirilýän prosesdir.IML, adatça suwuklyklar üçin gaplar döretmek üçin zarba galyplary bilen ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Galyndy ýazgylarynda näme bar?

Içerki markirleme (IML), plastmassa gaplamalary we bellikleri öndürmek, plastmassa gaplamak önümçiligi wagtynda bir wagtda ýerine ýetirilýän prosesdir.IML, adatça suwuklyklar üçin gaplar döretmek üçin zarba galyplary bilen ulanylýar.

Adatça bu amalda polipropilen ýa-da polistirol bellik materialy hökmünde ulanylýar.Galyndy bellikleri sarp ediş harytlarynyň uzak ömri üçin ulanylýar.Galyndy belliklerindäki artykmaçlyklar, çyglylyga garşylyk we temperatura garşylygy, çydamly we arassaçylykdyr.

Nebit deprekiniň bellik meýdany birneme uludyr, nebit depesiniň üstü birneme gödek we ammar gurşawy gaty pes.Film materiallarynyň köpüsi ilkinji saýlaw hökmünde ulanylýar.Film belligi, kagyz ýazgylarynyň çeýeliginiň ýoklugy sebäpli bellikleriň gysylmagy meselesini has gowy ýeňip biler.Dwigatel nebit pudagy üçin amatly we hereketlendiriji nebit kompaniýalarynyň köpüsi gaty kanagatlanýar.

Elýeterli materiallar: Sintetiki kagyz, BOPP, PE, PET, PVC we ş.m.

Bellik aýratynlyklary: Suw geçirmeýän, ýagdan goraýan, poslama garşy, sürtülme garşylygy, gowy ýelmeşmek we ýykylmak aňsat däl;

Galyndy bellikleri, konteýnerler öndürilende kagyzdan we plastmassa ýazgylaryndan aşakdaky usullaryň haýsydyr birini ulanyp, galyplary, sanjymlary ýa-da termoforming amallaryny öz içine alýar.

Tehnologiýa ilkinji gezek P & G tarapyndan ulanyldy we dünýä belli “Head and Shoulders” şampun çüýşelerinde ulanyldy.Adatça bu amalda polipropilen ýa-da polistirol bellik materialy hökmünde ulanylýar.

Mold Label filmlerinde dürli programmalar bar

• Sarp edijileriň çydamlylygyny saklamak üçin ulanylýan içgi sandyklary we gök önüm gutulary üçin
• Içginiň ýapylýan möhürlerinde ulanylýar
• Sarp ediji elektronikasy we plastik çüýşeler üçin sanjym galyplaryny bezemek
• Bu usul, beýleki usullar bilen deňeşdirilende has uly bezeg wariantlaryny üpjün edýär.

Bu tehnologiýa şäherdäki täze söz.Gowy şekiliň hili, çeýeligi we çykdajy netijeliligi ýaly özboluşly häsiýetleri sebäpli giňden kabul edilýär.Bu tehnologiýa marka eýelerine möhüm peýdany hödürleýär.Önüm gaplamasynyň estetikasyny pida etmezden önümçilik ykdysadyýetini we netijeliligini üpjün edýär.

Şeýle hem, inçe bellikli plastmassa gaplamalarynda ajaýyp ýerine ýetirýän fotografiki hil grafikalaryny hödürleýär we bu ýaýlym, doňdurma we şuňa meňzeş beýleki ýokary hilli sarp ediş önümleriniň dünýä öndürijilerinden ep-esli derejede arkaýyn bolmagynyň sebäbi.

Galyndylary belliklemegiň tehnikasynyň iň uly artykmaçlygy, önümiň gaplanylyşynyň esasy ideologiýasyny pida etmezden önümçiligiň tygşytlylygyny we netijeliligini görkezýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär