page_head_bg

Sargyt prosesi

Sargyt prosesi

Kämil bellikleri sargyt etmek üçin bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

Sizi başyndan ahyryna çenli bökdençsiz bir ýol bilen ugrukdyrmak isleýäris.Aşakda etiketkany sargyt etmegiň nähili boljakdygyny görkezýän ädimleriň sanawyny taparsyňyz.Soraglaryňyz bar bolsa, arkaýyn boluň we toparymyzyň agzasy size kömek etmekden has hoşal bolar.

1-NJI ÄDIM

step-1
Dizaýn bilen üpjün ediň ýa-da jikme-jik talaplary görkeziň

Çap etmäge taýyn çeper eserleriňiz bilen bize iberiň ýa-da jikme-jik talaplaryňyzy bize habar beriň (ululygy, materialy, mukdary, ýörite haýyşy öz içine alýar)

2-nji ädim

step-3
Çalt sitata alyň

Gitmäge taýyn bolanyňyzda, çalt sitata görnüşimizi mümkin boldugyça köp maglumat we jikme-jiklikler bilen dolduryň , şonuň üçin size islän zadyňyzy aýdyp bereris.

3-nji ädim

step-4
Çaklama al

Toparymyzyň agzalarynyň biri, 24 sagadyň dowamynda (iş günleri) çaklama bilen siziň bilen habarlaşar.

4-nji ädim

step-5
Çeper eseri düzmek

Çeper eserleriňiz öňünden önümçilik üçin gurnalýar.Soralsa sanly subutnama ýa-da fiziki subutnama alarsyňyz.

5-nji ädim

step-6
Etiketkanyň önümçiligi

Subutnamaňyz tassyklanandan we tölenenden soň sargydyňyz önümçilige başlar.

6-njy ädim

step-7
Bellik ibermek

Etiketkalaryňyzyň nirededigini size habar bermek üçin size e-poçta ibereris.