page_head_bg

Omörite ýelimleýji köp gatly Çap edilen ýazgylar

Gysga düşündiriş:

Islendik ululykda we görnüşde dürli materiallarda 8 reňkde çap edilen köp sanly programma üçin rolda köp gatlak bellikleri öndürýäris.“Peel & Reseal” bellikleri diýlip atlandyrylýan “Multi layer Label” iki ýa-da üç bellik gatlagyndan (sendwiç ýazgylary hem diýilýär) ybaratdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Islendik ululykda we görnüşde dürli materiallarda 8 reňkde çap edilen köp sanly programma üçin rolda köp gatlak bellikleri öndürýäris.“Peel & Reseal” bellikleri diýlip atlandyrylýan “Multi layer Label” iki ýa-da üç bellik gatlagyndan (sendwiç ýazgylary hem diýilýär) ybaratdyr.

Şeýlelik bilen, bir gatly kitapça belligi bilen birmeňzeş aýak yzy bilen, maglumatyňyz üçin üç ýa-da bäş sahypa bar.Bäş sahypalyk maglumat meýdanyna üç gatlak we iki taraplaýyn çap etmek arkaly ýetip bolýar.Köp gatlakly bellikler gaýtadan ýapylyp bilner we adatça ýelimsiz goýma bilen açylyp bilner.

Yzky bellik hökmünde, islendik görnüşde diýen ýaly gysylyp bilner we hatda termiki geçiriş bilen çap edilip bilner.

Köp gatlakly bellikler tekiz we egrilen ýüzler üçin amatlydyr.Bu kiçijik maglumat gudratlary iýmit gaplamak, kosmetika, himiýa we derman önümleri üçin iň amatlydyr!

Köp gatly etiketkany çap etmek, köp gatlakly belligi özleşdirmek

Köp gatlakly bellik, önüm bellikleriňize köp mukdarda maglumat goşmak üçin özboluşly çözgütdir.Önümiňiziň jikme-jikliklerini birnäçe dilde aňsatlyk bilen hödürläň ýa-da bu köp sanly bellikler bilen FDA iýmitleniş faktlaryny we beýleki zerur bellik maglumatlaryny goşuň.

Elýeterli giňişlikden peýdalanyp, giňeldip bolýan köp gatly belliklerimiz, adaty belligiňiz bilen deň ýer tutýar, ýöne goşmaça panelleri açmak üçin açyk.Bu adaty bellikler önümiňizi we marka habaryňyzy giňeltmek ýa-da mahabatlary hödürlemek üçin amatly wariantdyr.Reseptler ýaly goşmaça maglumat üçin ýa-da öwgüli önümleriň satuwy üçin giňeldilen ýeri ulanyň.Giňeldilen mazmun bellikleri üçin aýratyn meşhur programma, derrew yzyna gaýtaryp bolýan talonlar üçin.

Etiketkalarymyz dürli önümlere awtomatiki ulanmak üçin rulonlarda öndürilip bilner.Etiketkalarymyzyň iki gapdalynda ýörite reňk we dört reňk çap etmek teklip edýäris.Kitapça belliklerimiz üçin iň az sargyt mukdary ýerine ýetirilip bilner.

Reňk, kagyz we beýleki amal talaplary özleşdirilip bilinjek doly ýasalan önümleriňiz üçin stikerler ýasap bileris.

Önümiňiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin belligimizi aýrylýan ýelim ýa-da hemişelik ýelim ýaly iki dürli ýelim bilen ýasap bolýar.Esasan yzarlamak üçin ulanylýan bölek satuw kärhanalary köplenç bu çap çözgüdine ýüz tutýarlar.Etiketkamyz islendik önüme berkidilip bilner we sarp edijilere bermek isleýän maglumatlaryňyz harytlaryňyzyň öň tarapynda we arkasynda aňsatlyk bilen iberilip bilner.Teklibiňizi tamamlamak üçin mahabat ýa-da talonlary goýmak hem aňsat.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär