page_head_bg

Gaplamak bellikleri - Gaplamak üçin duýduryş we görkezme bellikleri

Gysga düşündiriş:

Gaplamak bellikleri tranzitdäki harytlara zeper ýetmegini, şeýle hem harytlary dolandyrýan adamlara ýetirilen şikesleriň iň az derejede saklanmagyny üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar.Gaplamak bellikleri harytlary dogry dolandyrmak we bukjanyň içindäki howplar barada duýduryş bermek üçin ýatlatma bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gaplamak bellikleri tranzitdäki harytlara zeper ýetmegini, şeýle hem harytlary dolandyrýan adamlara ýetirilen şikesleriň iň az derejede saklanmagyny üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar.Gaplamak bellikleri harytlary dogry dolandyrmak we bukjanyň içindäki howplar barada duýduryş bermek üçin ýatlatma bolup biler.

“Aýna”, “Seresaplylyk bilen işlediň”, “Bu ýol bilen”, “Gyssagly”, “Çalaja”, “lamangynly” ýa-da “Bu ujuny açyň” ýaly adaty duýduryş habarlaryndan başlap, köp sanly gaplama belliklerini berip bileris.Bular, aýratyn talaplaryňyza laýyk 9 reňkde çap edilip bilner.

Çykdajylary azaltmaga kömek etmek üçin, dürli kesijilerden aňsat elýeterli we çig mal we ýelimleýji kombinasiýalarymyz bilen, zerurlyklaryňyza laýyk gaplama belliklerini berip biljekdigimize ynanýarys.

E-poçta bilen gaplama belligiňiziň gözlegini bize iberiň we talaplarymyzy ara alyp maslahatlaşmak üçin hünärmen işgärlerimiz bilen habarlaşyň.Alterna-da bolmasa, zerur bellikleriň görnüşi barada bilmeýän bolsaňyz, arzaňyz barada bize aýdyň, satuw toparymyz tejribeleri bilen laýyk bellikleri maslahat berer.

Haýsydyr bir bellik önümlerimiz, şol sanda salgy belgileri, iýmit bellikleri ýa-da ştrih-kod belgileri baradaky maglumatlary halasaňyz, habarlaşyň, biz diňe bir jaň edýäris

Näme üçin duýduryş stikeri gerek?

Howpsuzlyk we duýduryş stikerleri (käwagtlar duýduryş bellikleri diýilýär) sarp edijilere we işgärlere ýüze çykyp biljek howply ýagdaýlardan habarly bolmak zerurlygydyr.Iş enjamlarynyň howply taraplary bolsun ýa-da önümiň özi, anyk kesgitlenen we düşnükli howpsuzlyk we duýduryş bellikleri bu howpy duýup biler.

Materialy nädip saýlamaly?

Aşakda öz islegiňiz üçin käbir wariantlar bar.

Alýumin folga -Bu materialdan ýasalan ýazgylar belli bir temperatura çydap bilýär, içerde ýa-da açyk howada ulanmak üçin amatly we aşgazana çydamly.Bular aktiw bellikleri, model we seriýa bellikleri, duýduryş we maglumat bellikleri we marka üçin iň oňat ulanylýar.Bu bellikleri ulananyňyzda seresap boluň, ýöne zatlara tötänleýin birikdirilende gyrmalar we çişler emele gelip biler.

Winil -Ulanyjy ýerden “ýüzýän” belligi isläninde, bu hili material köplenç saýlanýar.Başga bir söz bilen aýdylanda, belligiňiziň fonunyň bolmazlygyny isläniňizde, bu material.Bular adatça bu hil sebäpli aýna we beýleki açyk ýüzlerde ulanylýar.Bu aýratyn material, berkligi we berkidilen ýüzünde ajaýyp ýatmak ukyby sebäpli başga maksatlar üçin hem ulanylyp bilner.Bu duýduryş bellikleri, marka we aktiwleri dolandyrmak üçin ulanylyp bilner.

Poliester -bu çydamly polimer, agyr şertlere sezewar boljak bellikleri ýasamak üçin ajaýyp materialdyr.Bular köplenç bellikleriniň gödek işlemegine, yssy we sowuk temperaturalara, himiki serişdelere we şuňa meňzeş maddalara we şertlere sezewar boljakdygyny bilýänler tarapyndan saýlanýar.Bular aşgazana, UV şöhlelerine, suwa we başga-da köp zatlara çydamly.Çydamlylygy sebäpli, enjamlarda ulanylýan bu materialy, duýduryş bellikleri, görkezme bellikleri we başga-da köp zatlary aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär