page_head_bg

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Meniň çykdajylarym näme?

Bahalarymyz gaty ýönekeý: Size bir belligiň bahasyna we umumy bahasyna düşýän bir baha berýäris.Gizlin töleg ýok (gurmak, üýtgetmek üçin töleg, tabak tölegi ýa-da ölmek üçin töleg).Diýmek, goşmaça tölegsiz zerur şekil we reňk bolup biler.

Degişli bolsa goşmaça çykdajy.

Bu proses nähili görünýär?

Dizaýnyňyzy döredeniňizden soň, çalt sitatany dolduryp bilersiňiz, bize jaň edip ýa-da e-poçta iberip bilersiňiz.(Ululygy, mukdary we materialy) bilemizde size baha bereris.Şol ýerden dizaýn toparymyz, tassyklamak üçin sanly subutnamany ýa-da fiziki subutnamany döreder.Tassyklanylandan we tölenenden soň sargydyňyz önümçilige başlar.Sargydyňyz işiň gidişinde size habar beriler (ýagny sargydyňyz önümçilikde, sargydyňyz iberildi).

Dolandyryş wagty näçe?

"Dolanyşyk wagtymyz bazardaky islege bagly. Biz elmydama wada bermäge, üstünlige ýetmäge çalyşarys.

Etiketkalar nädip gelýär?

Etiketkalar 3 ”ýadro görnüşinde rulonlarda geler we size gerek giňlige baglylykda ýerleşdirip bileris.Şeýle hem, zerur bolsa bellikleriňizi we stikerleriňizi aýratynlykda keseris.Sargyt bereniňizde muny görkezýändigiňize göz ýetiriň.

Sanly faýllarymy haýsy formata ibermeli?

Iň oňat format .ai faýly ýa-da ýokary hilli .pdf (bellik: Çeper eserleriňize ak syýa goşýan bolsak, asyl wektor faýly bolmaly .ai).Bellik: Illustrator ýa-da .EPS faýllaryny ibereniňizde, şriftleriňiziň we baglanyşyklaryň ýerleşdirilendigine göz ýetiriň.

Çeper eserleriňizi nädip "ýüklemeli"?

Çeper eserleriňizi ýüklemegiň iň gowy usuly, ony satuw toparynyň agzasyna e-poçta bilen ibermekdir.

Dizaýn kömegi gerek bolsa näme etmeli?

Toparymyz siziň üçin ownuk dizaýn üýtgeşmelerini girizmegi başarýar.Munuň bilen kiçi şrift düzedişlerini, orfografiki ýalňyşlyklary, kiçi formatlaşdyrmagy göz öňünde tutýarys.Doly bellik dizaýny, logotip döretmek ýa-da marka gözlemek üçin gözleýän bolsaňyz, ajaýyp ştatdan daşary dizaýnerlerimiz bar, şatlyk bilen siziň bilen habarlaşarys.

Haýsy materiallary hödürleýärsiňiz?

Kagyz we film substratlaryny goşmak bilen köp dürli öz-özüne ýelmeýän etiketkanyň üstünde çap edýäris.Kagyz görnüşlerimiz hakda has giňişleýin maglumaty materiallar gollanmasynda öwreniň.

Maňa ýörite kagyz görnüşinde ýazylan ýazgylarym gerek, bu mümkinmi?

Enjamlarymyz dürli bellik materiallarynyň köp toplumyna laýyk gelýär.Eýýäm belli bir kagyz görnüşini göz öňünde tutýarsyňyzmy ýa-da bize ibermek isleýän bir nusgaňyz barmy?Aragatnaşyk formasyny ulanyp bize ýazyň ýa-da müşderi hyzmatyna jaň ediň.Biz elmydama kömek etmäge şat!

Metbugat subutnamasyny / belligimiň takyk nusgasyny alyp bilerinmi?

Etiketkalaryňyz önümçilige çykanda nähili boljakdygyny anyk bilmek isleýärsiňizmi?Çek üçin size reňkli subutnama taýýarlamakdan hoşal bolardyk

Näme üçin bellikleriň reňki kompýuteriň ekranyndaky ýaly görünmeýär?

Bu ýerde umumy mesele, ekranlaryň reňkleriň hakyky şekillendirilmezligi.Ekranlar «RGB» reňk giňişligini ulanyp işleýär we käwagt çap edilende görünişinden azajyk tapawutlanýan reňkleri öndürýär.Çap etmek üçin CMYK (sian, magenta, sary we gara) we Pantone dört prosess reňkini ulanýarys.Reňk giňişlikleriniň arasyndaky öwrülişik, reňkdäki izolýasiýa üýtgemelere sebäp bolup biler.Bular, CMYK-da döredilen hünär taýdan öndürilen çap maglumatlary we biziň berýän reňkli subutnamamyzy ulanyp, garşy durup bolar.

Haýsy töleg wariantlaryny edip bilersiňiz?

PayPal, West Union, T / T geçirmek we ş.m. ulanyp, işleriňiz üçin töläp bilersiňiz.

Etiketkalarymyň hiline begenemok, näme etmeli?

Highokary hilli ülňülerimize garamazdan, önümçiligiň kemçiligini anyklasaňyz, aladalaryňyzy çözüp biler ýaly biz bilen habarlaşyň.Aragatnaşyk formasyny ulanyp ýa-da müşderi hyzmatyna jaň edip bize ýazyň.Kömek etmekden elmydama hoşal.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Nazary taýdan aýdanyňda, size 1 belligi çap edip bileris, ýöne bu gaty tygşytly bolmaz!Önümçiligimizde plastinka ýasamak, galyndylary ýasamak, çap reňklerine gabat gelmek ýaly enjamlar bar, enjamlarymyzy gurmak üçin iň az çykdajy ederis. Elbetde, az bellikler üçin bahany size hödürleýäris.