page_head_bg

Destok edilip bilinýän / VOID bellikleri we stikerleri - kepillik möhüri hökmünde ulanmak üçin ajaýyp

Gysga düşündiriş:

Käwagt kompaniýalar önümiň ulanylandygyny, göçürilendigini, könelendigini ýa-da açylandygyny bilmek isleýärler.Käwagt müşderiler önümiň hakyky, täze we ulanylmaýandygyny bilmek isleýärler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Käwagt kompaniýalar önümiň ulanylandygyny, göçürilendigini, könelendigini ýa-da açylandygyny bilmek isleýärler.Käwagt müşderiler önümiň hakyky, täze we ulanylmaýandygyny bilmek isleýärler.

Göze görnüp duran ýazgylar iki tarap üçinem çözgüt bolup biler.

VOID sözüni ýa-da AÇYLAN sözüni bellikden “ýyrtyp” goýýan ýazgylar önümiň ulanylandygyny ýa-da ýokdugyny görkezip biler.Markanyň nyşanyny öz içine alýan ýa-da özboluşly belgilenen golografiki ýazgylar hakykylygyny subut edip biler.Müň şarada bölünýän ultra weýran ediji ýazgylar önümleriň ulanylmaýandygyny görkezip biler.

“Itech Labels” bu ultra duýgur önümleri öwürmäge mümkinçilik berýän we size ilkinji gezek dogry çözgüt berip biljek ýörite enjamlary işleýär.

“Tamper”, “Void Open”, “Scratch off”, “Golografika” we ş.m. öz içine alýan howpsuzlyk belliginiň doly toplumyny öndürýäris.

Tamper subutnama belligi we Tamper subutnamasy

SÖPGI:
Geçirmek (Möhür aýrylsa, üstünde galan subutnamalar), Ultra weýran ediji (Aýyryp we gaýtadan ulanyp bilmezlik), Boşluk ("Boş" sözi aýrylanda görünýär)
Mundan başga-da, ýokardaky stikerlerden başga-da, talaplaryňyza laýyk gelýän islendik ýörite önüm öndürip bileris.

Aýratynlyklary:
Göze görnüp duran bellikler rugsatsyz girişi saklaýar.Aktiw bellikleri gymmatly harytlaryňyzyň nirededigini yzarlaýar.
● Howpsuzlyk belligi gabykda VOID we AÇYLAN habary görkezýär
Apply ulanmak we aýyrmak aňsat
Writing writingazmak üçin mat
● Yzygiderli sanlanýar
Products Önümleriň giň toplumyny möhürlemek üçin amatly

Esasy peýdalar:
Howpsuzlyk bellikleri önümleriňize gymmatlyk goşýar.

Etiketkalary çyzyň

Şol “Scratch Off Labels” (“Scratch Off Stickers” diýlip hem atlandyrylýar) nähili işleýär?

Önümimiz özboluşly we öz gezeginde, önümleriň çyzylmagy barada özbaşdak bilim almazdan doly düşünje bermek kyn (mugt nusgalary talap edip önümlerimiz bilen tanşyp bilersiňiz!).“Scratch Off Labels” -i özleşdirmek üçin tükeniksiz amaly ulanyşlar we wariantlar bar we meýilleşdiriş işinde ýitirmek aňsat bolup biler.

Bularyň hemmesiniň nähili işleýändigi barada birneme bulaşsaňyz, derlemäň, ine şu ýerde!Şeýlelik bilen, bu “Scratch Off Labels”: önümler barada giriş gollanmasyndaky önümlerimiz hakda biraz düşündiriň.

“Scratch Off Label” näme?

“Scratch Off Labels”, üstünde professional derejede ulanylýan pigmenti çyzan, aýdyň we ýelmeýän goldaw.Simpleönekeý gabykdan ýasalan taýajyk programmasy (islendik adaty stiker ýaly) we awtomatik bellik bilen ulanylýan el ýa-da maşyn bilen ulanylyp bilner.

Aşagynda näme diýýärler?

Bu gyzykly tarapy, sebäbi “Scratch Off Labels” kartyňyzda öňünden çap eden zatlaryňyzy açyp biler.Hawa, sözme-söz HER ZAT!Labhli belliklerimiz “boş”, ýagny pigmentiň aşagyndaky ýazgyda ýazgy ýok.Açmak üçin çyzýan zadyňyzy özleşdirmek (ýagny “gaýtadan synanyşyň” ýa-da “ýeňiji”) gönüden-göni kartaňyzda çap edilmeli, soň bolsa üstünde “Scratch Off Label” ulanylýar.

Haýsy materiallara ýapyşarlar?

Köplenç “Scratch Off Labels” kagyz önümlerinde ulanylýar, ýöne birnäçe gurşawda taslamalary tamamladyk:

● Aýna
● Farfor / keramika
● ossalpyldawuk / UV örtükli Surat kagyzy
R Akril / Plexi-aýna

“Scratch Off Labels” -e haýsy materialy berjaý etmelidigiňizi saýlanyňyzda, ýekeje teklibim gaty gödek materialdan (ýagny gutarylmadyk agaçdan ýa-da kerpiçden) gaça durmakdyr.Material näçe ýumşak bolsa, şonça-da kursyň gurluşy, bellikdäki pigmentiň dyrnagyny aýyranda basyşyň deň derejede ulanylmagyny kynlaşdyryp biler, netijede bölekleýin ýüze çykar.

Nädip çyzýarlar?

“Scratch Off Labels” çydamly bolmak üçin niýetlenendir we pigmenti aýyrmak üçin berk basyş we teňňe ulanmagy talap edýär (dyrnakyňyzy ulanmak maslahat berilmeýär).Etiketkalarymyz hatda poçta ulgamynyň berkligine tötänleýin çyzylman durmak üçin niýetlenendir.Etiketkanyň özi 48 sagada çenli dowam edip bilýän ýelim doly bejerilenden soň hemişelikdir.“Scratch Off Labels” -ni dürli şekillerde we reňklerde öndürýäris we belliklerimiziň hemmesi birmeňzeş “dyrmaşmak ukybyna” eýe bolup, olaryň hemmesi birmeňzeş güýç bilen çyzyljakdygyny aňladýar.

Olary näme üçin ulanyp bilerin?

Mentionedokarda aýdylyşy ýaly, mümkinçilikler tükeniksiz!Teklip edilýän ulanyşlarymyzyň käbiri:

● Iş mahabaty / Müşderi baýraklary
● Işgärleri höweslendirmek
● Toý we waka Seneleri ýatda saklaň
● DIY jyns aýan edýär
Id Gelin duşy we çaga duşy oýunlary
● Synp otagynyň baýraklary
● DIY Potty okuwy we öý işleriniň diagrammalary

Indiki çyzyljak taslamaňyzy meýilleşdireniňizde bu maglumatlar peýdaly bolar diýip umyt edýärin.Indi bu başlangyç giriş bilen “Scratch Off Labels” -iň içerki we daşarky taraplaryny çaltlaşdyrmak üçin terbiýeleneniňizden soň, bellikleriňizi nähili ulanarsyňyz?


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär