page_head_bg

Roll bellikleriniň hil üpjün edijisi - Roll-da çap edilen ýazgylar

Gysga düşündiriş:

Printed On Roll Labels, marka barada dogry habary müşderä wizual görnüşde bermek üçin döredilýär.“Itech Labels” iň soňky çap ediş amallaryny we janly reňkler bilen şekilleriň arassa we ýiti bolmagyny üpjün etmek üçin iň ýokary hilli reňkleri ulanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Printed On Roll Labels, marka barada dogry habary müşderä wizual görnüşde bermek üçin döredilýär.“Itech Labels” iň soňky çap ediş amallaryny we janly reňkler bilen şekilleriň arassa we ýiti bolmagyny üpjün etmek üçin iň ýokary hilli reňkleri ulanýar.

- Iň ýokary hilli önümler
- Sanly ýa-da Flexografiki presslerde çap edilýär
- Janly reňkler bilen ýiti şekiller
- Iň soňky çap amallaryny ulanyň
- Şekilleriň we ululyklaryň dürlüligi
- Lak we Laminat ýazgylary bar
- Materiallaryň giň görnüşi

Markaňyzdaky dogry habary bar bolan ýa-da potensial müşderileriňize wizual görnüşde ýetirmek üçin rulon ýazgylarynda çap edilmegiňiziň nähili möhümdigini bilýäris.Şonuň üçin hilimiz deňi-taýy ýok.

Talap edilýän mukdara ýa-da görnüşlere baglylykda, rulon bellikleriňizi sanly ýa-da flexografiki presslerde 1 reňkden 9-a çenli, şol sanda CMYK 4 reňkli prosesi hem çap edip bileris.Şol goşmaça gorag üçin ýa-da bellikleriňiziň gutarmagyny ýokarlandyrmak üçin, talaplara görä rulon laklaryny laklap ýa-da laminat edip bileris.

Çap edilen ýazgylaryňyzy köp sanly material we ýelim kombinasiýalarynda we dürli görnüşlerde we ululykda rulonda öndürip bileris.Haýsy bellikleriň gerekdigini bilmeýän bolsaňyz, zerurlyklaryňyza laýyk çözgüt hödürlemegimiz üçin ähli maglumatlary sorarys.

Aşakda bizde bar bolan köp sanly materiallary tapyp bilersiňiz.Materialyň nämedigini we iň oňat ulanylyşyny görersiňiz.Sahypanyň aşagynda, zerur bolsa, beýleki tekliplerimizi görersiňiz.

Itech-Label-Direction-Chart

Materiallar

● OBOPP
Iň köp ýaýran material, sebäbi hemme zady diýen ýaly saklaýar.Diňe bir iň meşhur etiket materialymyz bolman, eýsem iň oňat logo nyşanlarydyr.Suw ýaglaryna we himiki serişdelere çydamly, ony iň gowularyň birine öwürýär.BOPP barada aýdylanda, dürli wariantlar bolup biler.Aşakda serediň:
Ak ak
Ak BOPP içerde / daşarda ulanmak üçin ajaýyp.Esasy reňk ak bolup, islän reňkiňiz bilen çap edilip bilner.Önümiňiziň görnüşine, duýgusyna we ulanylyşyna baglylykda ýalpyldawuk, mat ýa-da UV laminat goşuň.Bu material gaty we uzak wagtlap gözellik önümleri, piwo we içgiler, sakgal ýagy, CBD önümleri, logo stikerler, dodak balzamlary üçin amatly edýär.
BOPP arassala
Arassa BOPP suw, ýag we çyglylyga çydamly polipropilen filmdir.Esasy önümleri görmek isläniňizde gaty gowy.Bu köplenç hajathana, kosmetika we şem ýazgylary bilen ulanylýar.
SILVER BOPP
Kümüş BOPP-de çotga polat görnüşi bar.Doly metal bellikleri üçin maslahat berilýär.
SILVER HROME BOPP
Kümüş Chrome, suw, ýag we çyglylyga çydamly ýokary şöhlelendiriji materialdyr.Etiketkaňyzda menekli metaldan inçejik bir zat gözleýän bolsaňyz, bu saýlaw.Kümüş BOPP-den tapawutlylykda, doly metal bellikler üçin maslahat berilmeýär (ýokarda Kümüş BOPP serediň).Spot metal çap etmek, Adobe Illustrator ýaly wektor programmasynda döredilen çeper eserleri talap edýär.

AP KAPYR
Kagyz materiallary gury gurşaw üçin ajaýyp.Suw, ýag ýa-da çyglylyk saklamaýarlar.
Has ekologiýa taýdan arassa bellik gözleýän bolsaňyz, aşakdaky saýlawlarymyza göz aýlaň.FSC-ni görseňiz, FSC kepilnamasy jogapkärçilikli dolandyrylýan, sosial taýdan peýdaly, ekologiýa taýdan amatly we ykdysady taýdan amatly tokaýlardan ýygnan agaç üçin “altyn standart” belligi hasaplanýar.Aşakdaky kagyz materiallarynyň suw, ýag ýa-da çyglylyk üçin gowy saklanmajakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň.
MAT KAPYRY: FSC kepillendirilen
Bu materialda has janly reňkler üçin syýa reňkli geýim, tekiz gutarnykly we kiçijik tekstli ýazgylar üçin ajaýyp.Bir gezek ulanylýan önümler üçin iň gowusy.Bu material kofe ýazgylary, çaý bellikleri we sabyn ýazgylary üçin ajaýyp.
SEMI-GLOSS KAPYRY: FSC kepillendirilen
Ossalpyldawuk kagyz içerde ulanmak üçin ajaýyp.Bu material ýarym ýalpyldawuk görnüşe eýe bolup, gaplamalara, gutulara we önümlere ajaýyp bezeg goşýar.Bu material laminirlenip bilner.
Klassiki dokma kagyzy
Açyk ak reňki we inçe gurluşy bilen islendik önümiň daşky görnüşini we islegini ýokarlandyrar.Bu material suw geçirmeýär we gaýta-gaýta işlemäge çydamly däl, ýöne “çygly güýje” eýe.Ilkibaşda ajaýyp çakyr çüýşeleri üçin döredilen “Klassiki ak” ýazgylary, örtülen sabyn, şem we beýleki elde öndürilen ýa-da senetçilik önümleriniň köp görnüşi üçin meşhur seçimdir.Bu material laminirlenip bilinmez.
Agaç mugt kagyz: FSC kepillendirilen
“Woodfree Paper” ofis üçin amatly.Bu material el bilen ýazylyp, çap edilip bilner.Salgy bellikleri, logistik bellikler, kartonlar we beýleki önümler üçin meşhur saýlaw bolmak.

Heselimleýji opsiýalar

UMUMY ADHESIW
Bu ýelim bir gezeklik programma üçin niýetlenendir we bellik bilen ýeriň arasynda hemişelik baglanyşyk döredýär.Aýyrylanda bellik yzda galan galyndylary ýyrtyp biler we umumy ýelimleýjiniň üstünde ýelmeşen galyndy galar.Programmada ýük daşamak, hammam we beden önümleri, iýmit we içgi bellikleri ýaly ýekeje ulanylyş programmasy bar.

AÇYLMAK ÜÇIN
Bu ýelim, ygtybarly baglanyşygy talap edýän has gysga möhletli önümler üçin niýetlenendir, ýöne ýelimiň galyndysyny goýmazdan belligi aýyrmaga mümkinçilik berýär.Bu material köp ýerlerde ulanylyp bilner, ýöne çyglylyga, ýylylyga, sowuklyga ýa-da poslaýjy materiallara sezewar bolanda gowy işlemeýär.Bu laminatyň iň oňat ulanylyşy arassa, gury ýüzli önümlerde.Wagtyň geçmegi bilen, aýrylmasa, ýelim hemişelik ýelim ýaly birleşer we aýyrmak kyn bolup biler.Bu bellikleriň dürli görnüşlerine mysallar: inwentar bellikleri, wagtlaýyn enjam bellikleri, gaýtadan ulanylýan gaplar we kartonlar üçin bellikler, gaplama kagyzlary we ýük daşama bellikleri.

FREZER GRADE ADJESOVE
Bu ýelimiň, sowuk saklaýyş şertleri üçin ýörite ýasalan agressiw ýelimi bar.Bu önümlere mysal bolup biler: Sowuk iýmit ammary, öňünden doňdurylan iýmit gaplamasy, açyk elementler / aşaky nol, partlama doňdurma / senagat aşhanasy.

GYSGAÇA RADIUS ADHESIVE
Bu ýelimiň kiçi, silindr görnüşli gaplamalarda berk saklaýan agressiw ýelimi bar.Bu önümlere mysallar: dodak balzamlary, maskara we atyrlar.

Laminasiýa opsiýalary

I HIGH GOWY GÖZLER LAMINATY
Bu umumy maksat, kitapçalar we dürli programmalar üçin ulanylyp bilner.Yzygiderli netijeler talap edilende Saglyk we Gözellik, Iýmit we Içgi programmalary üçin ajaýyp bellik goragy.

UV I HIGH GÜLLER LAMINATY
Zyýanly UV çyrasy sebäpli döreýän reňkleriň ýitmegini azaltmak üçin döredilen bu önüm, duýduryş stikerleri, stikerleri maslahat bermek we adyň bezegi ýaly açyk bellik programmalary üçin iň amatlydyr.

MATTE LAMINATE
Etiketkaňyzy has ýumşak, aýazly estetiki taýdan ýakymly görnüş bilen üpjün edýär.Kosmetika we gözellik bellikleri, beýleki satyn alyş nokatlary üçin halaýan.Yzygiderli däl film, ştrih koduny skanirlemek üçin hem amatlydyr we möhürlemek üçin zerur bolan filme we temperatura baglylykda çeýe gaplamak üçin ulanylyp bilner.

TERMAL GEÇIRMEK
Ak BOPP-de iň gowy işleýär.Malylylyk geçiriş, gyzgyn folga markasy üçin niýetlenendir we ştrih kody ýa-da beýleki üýtgeýän maglumat goýmalary üçin amatly.Durnuklylygy, çydamlylygy we UV goragyny üpjün edýär.Lot kodlary we gutarýan senesi ýaly üýtgeýän maglumatlary talap edýän bellik we bellik programmalary üçin amatly.Maslahat berilýän lentanyň sanawyny gözden geçiriň we termiki geçiriş çap etmek bilen baglanyşykly köp üýtgeýjiler sebäpli hakyky ulanylyş programmasyny düýpli barlaň.

Açmak ugry

“Unwind Direction” (käwagt “Wind Direction” diýlip hem atlandyrylýar) bellikleriň rulondan çykmagy bilen baglanyşyklydyr (ýagny bellikleriň rulonyny açanyňyzda).... Mysal üçin, Unwind Direction # 1 (Head Off First), rulonyň daşy ýok bolanda belligiň kellesiniň esasy gyrasy boljakdygyny görkezýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär