page_head_bg

Printörite çap edilen asma bellik hyzmaty

Gysga düşündiriş:

Torbalary dolandyrmak awiakompaniýanyň gündelik işleýän iň uly zatlarynyň biri bolup, Itech Labels-iň köp dürli awiakompaniýanyň asma bellikleri bilen has ýönekeýleşdirilýär.Işewürligiňizi artdyrjak we howa menziliniň içinde ähli emlägiň dogry saklanmagyna mümkinçilik berýän özboluşly, adaty çap edilen asma bellikleri döredip bileris.Mundan başga-da, awiakompaniýanyň bellikleri çeýe we mehanizirlenen howa menziliniň goş goş ulgamlary arkaly syýahata çydamly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Howa ýollary bellikleri

Torbalary dolandyrmak awiakompaniýanyň gündelik işleýän iň uly zatlarynyň biri bolup, Itech Labels-iň köp dürli awiakompaniýanyň asma bellikleri bilen has ýönekeýleşdirilýär.Işewürligiňizi artdyrjak we howa menziliniň içinde ähli emlägiň dogry saklanmagyna mümkinçilik berýän özboluşly, adaty çap edilen asma bellikleri döredip bileris.Mundan başga-da, awiakompaniýanyň bellikleri çeýe we mehanizirlenen howa menziliniň goş goş ulgamlary arkaly syýahata çydamly.

Aboveokardaky awiakompaniýamyzyň asma bellik opsiýalaryna göz aýlaň we hödürläp biljek zatlarymyzy öwreniň we adaty mümkinçiliklerimiz barada has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.

Özbaşdak düzülip bilinjek belligiň ähli komponentlerine serediň

- Ölçegi
Kesilen burçlar bilen ýa-da tegelek burçlar bilen bolşy ýaly elýeterli dürli ölçegleri hödürleýäris.Doly özleşdirilen öl kesilen şekiller hem bar.

- Material
Bellikleri çap etmek üçin köp sanly material wariantlaryny hödürleýäris, şol sanda bölek satuw bellikleri üçin ýokary derejeli çap kagyzy, çydamly Tyvek we senagat bellikleri üçin winil we köp bölekli bellikler üçin uglerodsyz uglerod kagyzy.

- Reňk
Inçe jikme-jiklikler bilen gözüňi özüne çekiji dizaýnlary döretmek üçin doly reňkli çap etmegi hödürläp bileris.

- Deşik we berkitme opsiýalary
Bellikler, adatça 3/16 ”ýa-da 3/8” deşikler bilen gysylýar we bellikleri elementlere ygtybarly birikdirmek üçin süýümli ýamalar we / ýa-da metal kirpikler bilen berkidilip bilner.

- Setir görnüşleri
Elastik, mercerizlenen pagta, pagta / poli garyndysy, ýalpyldawuk pagta ýüpi we jute meňzeş tebigy görnüşi ýaly birnäçe adaty simli materiallary hödürleýäris.Bular ýa-da düwün ýa-da aýlaw bolup biler.Has köp önümçilik goşundylary üçin metal sim görnüşleriniň birnäçe dürli görnüşlerini we ölçeglerini hödürleýäris.

Söwda we bölek bellikleri

● Bahalar bellikleri
● Ştrih-kod / UPC bellikleri
OG LOGO Bellikleri
● arzanladyş bellikleri
● Bahalary deňeşdirmek bellikleri
● Satuw bellikleri
● Specialörite teklip bellikleri

“Itech Labels” -den ýörite çap edilen nyrh bellikleri bilen öz markaňyzy mahabatlandyryň.Businessörite iş talaplaryňyza baha belliklerini döretmek üçin ýörite dizaýn we çaphana hyzmatlaryny hödürleýäris.Önüm satuwy, mahabatlandyryş we inwentar derejelerini yzarlamak, baha bellikleri müşderilere zerur maglumatlary görkezmegi aňsatlaşdyrýar.

Kagyz we sintetik materiallarda bar bolan dürli reňkli wariantlar, adaty kesilen şekiller we adaty şekillendiriş görnüşleri bilen üpjün edilen adaty çap edilen haryt bellikleriniň we bahalaryň asylgy bellikleriniň köp görnüşini hödürleýäris.Dürli syýa reňkleri, düzülişleri we ululyklary bilen birleşdirilen önümleriňiz hökman tapawutlanar!Hatda dykylan, kesilmedik ýa-da ýyrtylýan aňsat perforasiýa görnüşlerini hem saýlap bilersiňiz.

Täsin şekiller

● Tegelek bellikleri
Cut Kesilen bellikler
● Gapy asma bellikleri
● Heartürek bellikleri
● Oval bellikleri
Ect gönüburçluk bellikleri
● Gyrgyç bellikleri
● Kwadrat bellikleri
● Staryldyz / Starburst bellikleri
● Üçburçluk bellikleri
● Dürli şekilli bellikler
Customörite çap edilen asma bellik programmalarynyň sanawy diýen ýaly tükeniksiz.Önümleriňiziň ekranyna estetiki özüne çekiji ýa-da markaňyzyň habarlaşmasyny görkezmegiň aýratyn usulyny goşmak isleýän bolsaňyz, köplenç özboluşly bir görnüşi ulanmak gözüňizi açyp biler.

Bellikleri saklaň

Bölek satuw asma bellikleri her dükanyň ekranynyň zerur bölegi bolup, müşderilere jikme-jik maglumat bermek üçin birnäçe usulda ulanylyp bilner.Bu möhüm maglumat önümiň bahasy, önümden ýüz öwürmek, ideg görkezmeleri, şahsy habarlar, ýörite mahabat we satuw we ş.m. öz içine alyp biler.
● Butik bellikleri
● Kärhana dükany bellikleri
● Gül / gülçi dükan bellikleri
● Mebel dükanynyň bellikleri
El Zergär dükany bellikleri
Own Girew dükany bellikleri
Shop Dükan belliklerini gaýtadan satyň
● Tygşytly dükan bellikleri

Hünärmenlik bellikleri

Geýim we geýim bellikleri
● Öý bezegi bellikleri
Markaňyzy, kompaniýaňyzy ýa-da önümleriňizi tanatmak isleýärsiňizmi, önümiň bahasy, önümden ýüz öwürmek, aýratyn ideg görkezmeleri, mahabat ýa-da satuw ýaly jikme-jik maglumat bilen özboluşly asma bellikleri üpjün etmek, müşderileriň ünsüni özüne çeker.

Lukmançylyk bellikleri

● Keselhananyň bellikleri
● Lukmançylyk enjamlary bellikleri
To Aýak barmaklary
Age Tage bellikleri
Customörite bellikler bilen hassalary we lukmançylyk çeşmelerini yzarlaň.Asma bellikleri hassalaryň maglumatlaryny ýazmak, enjamlary bejermek we beýleki köp sanly programmalaryň arasynda nusgalary bellemek üçin lukmançylyk pudagynda giňden ulanylýar.Her bir müşderi üçin dürli reňk we material görnüşleri bilen takyk aýratynlyklaryňyza doly özleşdirilip bilinýän asma bellikleri öndürýäris.Goşmaça çydamlylyk üçin, berkitmeler goşup bilersiňiz ýa-da has guramaçylykly saglyk ulgamy üçin, lukmançylyk belliklerine ýörite reňk koduny goşup bilersiňiz.Yzygiderli nomerlemek enjamlary we iş sargytlaryny yzarlamak üçin başga bir meşhur wariantdyr.Bellik ulgamyny ulanmak amallary tertipleşdirmek we hassahananyň çeşmelerini netijeli yzarlamak üçin ajaýyp.Bellik ulgamlary, adatdan daşary ýagdaýlar ýa-da ulgam näsazlyklary wagtynda sanly ýazgylaryň ätiýaçlyk nusgasy hökmünde hem ajaýyp.

Senagat bellikleri

Dürli önümçilik goşundylary üçin ýörite çap edilen asma bellikleri we bellikleri doly hödürleýäris.Bu asma bellikler dürli ululykda bolýar ýa-da aýratyn zerurlyklaryňyza laýyk ölçegleri döredip bileris.Dürli reňklerden, materiallardan we yzlardan başlap, ýörite deşik urmak we grommet programmalaryna çenli Itech, işiňizi has täsirli etmek üçin ýörite önümçilik belligini öndürip biler.Mundan başga-da, çydamly we ygtybarly senagat asma belliklerimiz we belliklerimiz, operatiw hyýanatçylyk, açyk we içerdäki temperatura we aşa howa şertleri ýaly agyr şertlere çydap biler.Aşakdaky senagat asma bellik programmalaryna göz aýlaň we hödürläp biljek zatlarymyzy öwreniň ýa-da has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.

Barlag
Göz ýuwmak bellikleri
FAA barlag bellikleri
Fireangyn söndüriji bellikler
Forklift barlag bellikleri
Bellikleri saklaň
Barlag bellikleri
Bejeriş ýazgy bellikleri
Skaf barlagynyň bellikleri
Amallar
Kalibrleme bellikleri
Bellikleri ibermäň
Boş / Ulanyş / Doly bellikler
Daşary ýurt dilleri bellikleri
Gaz silindr bellikleri
Gollanma bellikleri
Bellikleri göçüriň
Belliklere üns beriň
Kärende enjamlary bellikleri
Nusga bellikleri
Ippingükleme bellikleri

Hil
Kabul edilen bellikler
Yzyna akymyň öňüni alyş synag bellikleri
Bellikleri saklaň
Gabat gelmeýän bellikler
QA tassyklanan bellikler
Hil gözegçiligi bellikleri
Bellikleri ret ediň / Bellikleri ret ediň
Bejerip bolýan / abatlaýan bellikler
Iş bellikleri
Galyndy bellikleri
Hyzmat edilýän bellikler
Synag ýazgysy / Synag bellikleri
Howpsuzlyk
Üns beriň
Howp bellikleri
Kemçilikli bellikler
Bellikleri işletmäň
Gyzgyn iş rugsady bellikleri
“Lockout-Tagout” bellikleri
Bellikleri ulanmak üçin ok
Hyzmat belliklerinden
Bellikleri öçüriň
Duýduryş bellikleri


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär