page_head_bg

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Itech Labels” professional çap kärhanasydyr.Birnäçe ýyllap çeken zähmetinden soň, Hytaýda öňdebaryjy çaphana öndürijileriniň birine öwrülýär.Esasan dürli reňk gutularyny, öz-özüne ýelmeýän bellikleri, gollanmalary, asma bellikleri we beýleki kagyz önümlerini öndürmek bilen meşgullanýar.Köp ýyllyk çap etmek tejribesi, güýçli tehniki güýç we innowasiýa ruhy bilen.Şol bir pudakda oňat korporatiw keşbi we ajaýyp jemgyýetçilik abraýyny döretdi.

Häzirki wagtda zawodda has ösen önümçilik enjamlary we görnüşi, reňki, ululygy, stili, nyşany, ýokary hilli çig mal, zawodyň bahasy, çalt we sazlanylýan wagty sazlap bilýän gowy taýýarlanan tehniki dolandyryş oňurgasy bar. , hünärmen dizaýnerler we ökde tehnikler bilen bilelikde gözleg we işläp düzmek taslamaňyza gowy goldaw berip biler.

office-(1)
office-(2)

Enjamlar

Bir duralga öndürijisi hökmünde üç sany 6-8 reňkli bellik çap ediji maşyn, bir ýüpek ekranly çap ediji maşyn, 2 sany süýşüriji maşyn, bir syýa reaktiw printer, bir plastinka oýma maşyn, bir doly awtoulag barlag enjamy, 2 ýarym awtoulag barlag enjamy bar , 3 sany ýokary tizlikli öçüriji maşyn we ş.m. Bu enjamlaryň kömegi bilen dürli müşderileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyryp bileris, önümlerimizi 20-den gowrak ýurda eksport etdik.

Üstünligimiz

Kompaniýanyň işi we önümiň hili çalt ösdi.Ylmy tehniki dolandyryş usuly kompaniýanyň işiniň esasyny düzýär.Companyhli kompaniýanyň işgärleriniň tüýs ýürekden agzybirligi we hyzmatdaşlygy ruhy kompaniýanyň gymmatly baýlygydyr.Kompaniýa yzygiderli kämilleşdirdi we ösdürdi, içerki täsirli dolandyryş mehanizmini döretdi we 2018-nji ýylyň mart aýynda ISO9001 standart dolandyryş ulgamyny üstünlikli ornaşdyrdy.

Biz bilen habarlaşyň

Kompaniýanyň hil dolandyryş işlerini we daşky gurşawy dolandyryş ulgamyny standartlaşdyryň we her gün has gowy etmek üçin kompaniýanyň hil dolandyryş syýasatlary we maksatlary, daşky gurşawy dolandyryş syýasatlary we maksatlary bilen müşderilere hyzmat etmäge çalyşyň!