page_head_bg

Öz-özüne ýelmeýän bellik bazary 2026-njy ýyla çenli 62,3 milliard dollara ýeter

APAC sebiti, çaklama döwründe öz-özüne ýelmeýän etiketkalar bazarynda iň çalt ösýän sebit bolar diýlip çaklanylýar.

news-thu

Bazarlar we bazarlar "Kompozisiýa (Facestock, ýelimleýji, çykaryjy lineri), görnüşi (çykaryjy lineri, çyzgysyz), tebigaty (hemişelik, çalşylýan, aýrylýan), çaphana tehnologiýasy, amaly we sebiti" atly öz-özüne ýelmeýän bellikler bazary "atly täze hasabat yglan etdi. - 2026-njy ýyla çenli global çaklama "

Hasabata görä, dünýädäki öz-özüne ýelmeýän etiketkalar bazarynyň 2021-nji ýyldan 47,9 milliard dollardan 2026-njy ýyla çenli 62,3 milliard dollara, 2021-nji ýyldan 2026-njy ýyla çenli 5,4 göterim CAGR derejesinde ösmegine garaşylýar.

Firma habar berýär

"Öz-özüne ýelmeýän etiketkalar bazary, çalt şäherleşme, derman önümlerine bolan isleg, sarp edijileriň habardarlygy we elektron söwda pudagynyň ösmegi sebäpli ýokary ösüşe eýe bolar diýlip garaşylýar. Amatly we ýokary hilli azyk önümlerine islegiň artmagy bilen adamlar gaplanan iýmit önümleri üçin wariantlar, bu ýerde önümiň maglumatlary we önümiň iýmitleniş gymmaty we öndürilen we möhleti ýaly beýleki jikme-jiklikler çap edilmeli; bu öz-özüne ýelmeýän etiket öndürijiler üçin mümkinçilikdir.

Gymmatlyk nukdaýnazaryndan, çykarylýan liner segmenti 2020-nji ýylda öz-özüne ýelmeýän etiketkalar bazaryna ýolbaşçylyk eder diýlip çaklanylýar.

Öz-özüne ýelmeýän etiketkalar bazaryndaky iň uly bazar paýy, görnüşi boýunça çykarylýan liner.Çykarylan liner bellikleri, berkidilen liner bilen adaty öz-özüne ýelmeýän belliklerdir;dürli şekilde we ululykda elýeterli bolup biler, sebäbi olar kesilende bellikleri saklamak üçin goýberiji çyzgysy bar.Çykarylan ýazgy bellikleri inedördül we gönüburçluklar bilen çäklendirilen bolsa, çykarylýan çyzgy bellikleri islendik görnüşde aňsatlyk bilen kesilip bilner.Şeýle-de bolsa, çyzyksyz ýazgylaryň bazary, liner ýazgylaryny çykarmak bazary ýaly durnukly öser diýlip çaklanylýar.Sebäbi çyzyksyz ýazgylar daşky gurşaw nukdaýnazaryndan ileri tutulýar, sebäbi önümçiligi az sarp edýär we az kagyz sarp edýär.

Gymmatlyk nukdaýnazaryndan, hemişelik segment, öz-özüne ýelmeýän etiketkalar bazaryndaky iň çalt ösýän segment hasaplanýar.

Hasaplanan hemişelik segment, öz-özüne ýelmeýän etiketkalar bazaryndaky iň çalt ösýän segment hasaplanýar.Hemişelik ýazgylar iň köp ýaýran we tygşytly ýazgylardyr we düzümi aýrylmazlygy üçin diňe erginleriň kömegi bilen aýrylyp bilner.Öz-özüne ýelmeýän belliklerde hemişelik ýelimleriň ulanylmagy, adatça substrata we ýerüsti materiallara, şeýle hem UV (ultra bozmak) täsirine, çyglylyga, temperatura aralygyna we himiki maddalar bilen aragatnaşyga baglydyr.Hemişelik belligi aýyrmak ony ýok edýär.Şonuň üçin bu ýazgylar polýar däl ýüzler, filmler we gasynlanan tagta laýyk gelýär;ýokary egrilen ýüzleri bellemek üçin bular maslahat berilmeýär.

APAC sebiti, çaklama döwründe öz-özüne ýelmeýän etiketkalar bazarynda iň çalt ösýän sebit bolar diýlip çaklanylýar.

APAC sebiti, 2021-nji ýyldan 2026-njy ýyla çenli gymmaty we göwrümi boýunça öz-özüne ýelmeýän etiketkalar bazarynda iň çalt ösýän sebit bolar diýlip çaklanylýar. Çalt ykdysady ösüş sebäpli bu sebit iň ýokary ösüş depginine şaýatlyk edýär.Sebitde öz-özüne ýelmeýän bellikleriň ulanylyşy, çykdajylaryň netijeliligi, çig malyň aňsatlygy we Hindistan we Hytaý ýaly köp ilatly ýurtlardan önüm belliklerine isleg sebäpli ýokarlandy.Sebitdäki azyk we içgi, saglygy goraýyş we şahsy ideg pudaklarynda öz-özüne ýelmeýän bellikleriň ulanylyşynyň köpelmegi, APAC-da öz-özüne ýelmeýän etiketkalar bazaryny herekete getirer diýlip garaşylýar.Bu ýurtlarda köpelýän ilat FMCG önümleri we azyk we içgiler üçin ägirt uly müşderi bazasyny hödürleýär.Senagatlaşma, orta gatlakdaky ilatyň köpelmegi, bir gezek ulanylýan girdejiniň ýokarlanmagy, ýaşaýyş durmuşynyň üýtgemegi we gaplanan önümleriň sarp edilişiniň çak edilýän döwürde öz-özüne ýelmeýän belliklere bolan islegiň ýokarlanmagyna garaşylýar. "


Iş wagty: 29-2021-nji dekabry