page_head_bg

Öz-özüne ýelmeýän arassa bellikler we stikerler

Arassa bellikler, islendik önümiň daşky görnüşini ýokarlandyrmagyň ajaýyp usulydyr.Aç-açan, “görkezilmeýän” gyralar belligiňiz bilen gaplamalaryňyzyň galan bölekleriniň arasynda üznüksiz görünmäge mümkinçilik berýär.Bu önümiň ýa-da pudagyň islendik görnüşi üçin amatly we gözellik we lýuks markalaryň arasynda has meşhurdyr.Itechlabel.com, dürli düşnükli materiallary saýlamak bilen, bu çylşyrymly görnüşi özüňize almagy aňsatlaşdyrýar.

Sahypalardaky ýazgylar

Sahypalardaky ýazgylar üçin üç sany aç-açan material hödürleýäris: Cleal Gloss, Clear Gloss Weatherproof we Frosty Clear Mat.“Clear Gloss”, ýalpyldawuk we ýalpyldawuk görnüş bilen birlikde adaty bökdençsiz görnüşi hödürleýär.“Clear Gloss Weatherproof” has çydamly görnüşi öz içine alýan şol bir ajaýyp stili hödürleýär.Howa çydamly bu alternatiw, suwa ýa-da çyglylyga sezewar boljak önümler üçin amatlydyr.Iň soňunda bolsa, “Frosty Clear Mat”, açyk we aýazly gutarnykly bellik görnüşini berýär.Bu önümleriňize kaşaň “bellik ýok” görnüşini bermek bilen, adaty ýalpyldawuk ýazgylara gyzykly alternatiwa bolup biler.

Sahypalardaky ýazgylar barada aýdylanda, aç-açan materiallarda çap etmegiň çäklendirmelerinden habarly bolmak möhümdir.Haýsydyr bir aç-açan materialda ak reňk çap edip bilmeris we beýleki reňkler ýarym dury görnüşde çap ediler.Ak syýa düşnükli materialda çap etmek ýa-da başga reňkleriňiz aç-açan çap edilmegi üçin ýazgylaryňyzy rulonlarda çap etmeli we çeper eserleriňiziň wektor faýlyny bermeli bolarsyňyz.

Jiangsu-Itech-Labels-Technology-Co-Ltd-Adhesive-Label-Printing
Jiangsu-Itech-Labels-Technology-Co-Ltd-Self-Adhesive-Clear-Labels

Rulonlarda ýazgylar

Rulonlardaky ýazgylar barada aýdylanda, “Clear BOPP” hemişelik materialymyz, aç-açan ýazgylar üçin giriş.Bu material, ösen berklik we stil bilen birlikde, önümlerimiz ýaly ajaýyp aýratynlyklary hödürleýär.Suwuň we ýagyň hemmesine çydamly, Clear BOPP efir ýagy ýa-da duş ýa-da hammam üçin niýetlenen önümler üçin ajaýyp.Uzak dowam etjek ýerine ýetirijiligi we ýokary derejeli markanyň ýumşak, üznüksiz görnüşini wada berýär.

Bu material ak syýa çap etmek üçin hem ajaýyp.Açyk belligiňizde ak tekst, nyşanlar ýa-da beýleki çeper eserler bar bolsa, bu materialy saýlap, çeper eserleriňiziň wektor faýlyny ibermek bilen birlikde ak syýa çap etmegi makul biljekdigiňizi görkezersiňiz.Bu, ak reňkiň aç-açan materialda çap edilmegini üpjün edýär we tutuş dizaýnyňyz üçin has berk, janly reňkler öndürmek üçin ulanylyp bilner.Bu, açyk kagyz materiallarymyzyň berýän ýarym dury görnüşine ajaýyp alternatiwadyr.

Haýsy anyk materialyň size laýykdygyny henizem bilmeýärsiňizmi?Mugt nusgalarymyz bilen satyn almazdan ozal synap görüň!Etiketkalarymyzy görmek üçin boş we çap edilen materiallary saýlaň.Anyörite hünärmenlerimiz, islendik soraga jogap bermek ýa-da taslamaňyz üçin dogry material ugrukdyrmak üçin elýeterlidir.Şu gün biziň bilen habarlaşyň!

Jiangsu-Itech-Labels-Technology-Co-Ltd-Transparent-Material
Jiangsu-Itech-Labels-Technology-Co-Ltd-Transparent-Sticker

Iş wagty: 21-2021-nji dekabry